Zakład Gospodarki Komunalnej Gorzyce

MENU

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 156446808; adresu e-mail : aodo@zgkgorzyce.pl;
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iodo@zgkgorzyce.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • wykonywania działalności w zakresie uzdatniania i dostawy wody dla ludności, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, wywozu nieczystości płynnych, obsługi PSZOK, prowadzenia robót konserwatorskich na obiektach komunalnych Gminy, obsługi oświetlenia ulicznego i parkowego, utrzymania terenów komunalnych, dróg, czystości pasów drogowych, przystanków, przepustów wodnych, remontów nawierzchni dróg i chodników, administrowania targowisk gminnych,
  • zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach,
  • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków, not i prowadzenia sprawozdawczości finansowo-budże-towej
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwa-rzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów sta-tutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

ul. Wrzawska 9

39-432 Gorzyce

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz budynki Zakładu.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynek Placówki (wejście/wyjście),

 • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, teren wokół budynków).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

 • art. 22 znak 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917, 1000, 1076),

 • art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

 • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym przepisami.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.